Zbritje tatimore për marrjen me qira të një dhome në shtëpinë tuaj

Dhënia me qira e një dhome në shtëpinë tuaj mund të jetë një mënyrë efektive për të fituar të ardhura shtesë dhe për të zvogëluar barrën financiare të mirëmbajtjes së një shtëpie ose apartamenti. Megjithatë, ky burim i ri i të ardhurave sjell me vete implikime të caktuara ligjore dhe tatimore.

Ky artikull shqyrton zbritjet tatimore që mund të merrni kur jepni me qira një dhomë në shtëpinë tuaj. Ne do të shqyrtojmë llojet e shpenzimeve që janë të zbritshme dhe do t'ju tregojmë se si t'i kërkoni këto zbritje në deklaratën tuaj tatimore. Lexoni për të mësuar se si të maksimizoni përfitimet tuaja tatimore nga dhënia me qira e një dhome në shtëpinë tuaj.

Zbritje tatimore për marrjen me qira të një dhome në shtëpinë tuaj

Dhënia me qira e një dhome në shtëpinë tuaj mund të sigurojë të ardhura shtesë dhe të ofrojë mundësi për zbritje të ndryshme tatimore. Këto zbritje janë krijuar për të kompensuar kostot që lidhen me pjesën e shtëpisë tuaj që jepet me qira. 

Të kuptuarit se cilat shpenzime kualifikohen për këto zbritje është thelbësore që pronarët e shtëpive të raportojnë me saktësi të ardhurat dhe shpenzimet e tyre tek autoritetet tatimore. Për të ndihmuar në sqarimin e kësaj, ne do të zbërthejmë llojet specifike të lejueshme zbritjet e taksave kur merrni me qira një dhomë në shtëpinë tuaj.

Shërbime komunale

Shërbimet si energjia elektrike, uji, gazi dhe shërbimi i internetit shpesh përcaktohen në bazë të sipërfaqes së dhomës së dhënë me qira në krahasim me të gjithë shtëpinë. Kjo do të thotë nëse dhoma e marrë me qira përbën 20% të sipërfaqes totale të shtëpisë tuaj, ju mund të zbrisni 20% të këtyre faturave të shërbimeve. Është e rëndësishme të mbani shënime të detajuara të këtyre shpenzimeve gjatë gjithë vitit për raportim të saktë tatimor.

Riparimet dhe Mirëmbajtja

Riparimet dhe mirëmbajtja posaçërisht për dhomën e marrë me qira ose zonat e përdorura nga qiramarrësi mund të jenë plotësisht të zbritshme. Kjo përfshin kostot për lyerjen, rregullimin e dritareve ose riparimin e pajisjeve. Nëse riparimi përfiton të gjithë shtëpinë (si një çati e re), ju mund të zbrisni një pjesë në bazë të madhësisë së hapësirës së marrë me qira kundrejt hapësirës totale të shtëpisë.

Interesi i hipotekës dhe tatimet në pronë

Ashtu si shërbimet komunale, një pjesë e interesit të hipotekës dhe taksave mbi pronën mund të zbritet. Ky zbritje bazohet në përqindjen e sipërfaqes katrore të shtëpisë tuaj që jepet me qira. Nëse jepni me qira një pjesë të vogël të shtëpisë tuaj, kjo mund të jetë një zbritje më e vogël, por gjithsesi mund të shtohet gjatë vitit.

amortizim

Zhvlerësimi i pjesës së shtëpisë tuaj të përdorur për qëllime me qira është një zbritje e konsiderueshme. Kjo përfshin llogaritjen e rënies së vlerës së pronës suaj dhe ndarjen e një pjese të saj në hapësirën e marrë me qira. 

Shpenzimet që nuk janë të zbritshme nga taksat

Ndërsa ka shumë shpenzime që mund t'i zbritni kur jepni me qira një dhomë në shtëpinë tuaj, është po aq e rëndësishme të jeni të vetëdijshëm për kostot që nuk zbriten nga taksat. Kjo njohuri është thelbësore për të shmangur gabimet në deklaratat tuaja tatimore dhe për të siguruar përputhjen me ligjet tatimore. Më poshtë, ne kemi përshkruar shpenzimet kryesore që lidhen me marrjen me qira të një pjese të shtëpisë tuaj.

Shpenzimet personale të jetesës

Shpenzimet thjesht për jetesë personale dhe që nuk lidhen drejtpërdrejt me dhomën me qira nuk mund të zbriten. Kjo përfshin kostot që lidhen me zonat e shtëpisë që nuk ndahen me qiramarrësin, si shpenzimet personale të dhomës së gjumit, sendet ushqimore personale ose dekorimet për hapësirat personale. Këto kosto konsiderohen personale dhe nuk kontribuojnë në aktivitetin e qirasë.

Përmirësimet kapitale

Rinovimet ose përmirësimet e mëdha që rrisin vlerën e pronës suaj, si shtimi i një dhome të re ose përmirësimi i të gjithë kuzhinës, nuk zbriten menjëherë. Këto konsiderohen përmirësime kapitale. Ndërsa ato nuk janë të zbritshme në vitin që janë bërë, ato mund të ndikojnë potencialisht në bazën e pronës suaj për zhvlerësimin ose llogaritjet e ardhshme të shitjes.

Sigurimi i pronarëve të shtëpisë dhe tarifat HOA

Sigurimi i pronarëve të shtëpisë dhe tarifat e Shoqatës së Pronarëve të Shtëpive (HOA) janë pak të ndërlikuara. Ndërsa një pjesë që lidhet me hapësirën e marrë me qira mund të jetë e zbritshme, pjesa personale e këtyre shpenzimeve nuk është. Është e rëndësishme që këto kosto të ndahen me saktësi midis përdorimit të qirasë dhe përdorimit personal, të cilat mund të jenë komplekse dhe kërkojnë këshilla profesionale.

Koha dhe puna personale

Nëse kaloni kohë personale duke mirëmbajtur ose riparuar hapësirën e marrë me qira, koha dhe vlera juaj e punës nuk zbritet. Ndërsa materialet dhe kostot e jashtme të punës janë të zbritshme, koha që ju personalisht shpenzoni për riparimet ose mirëmbajtjen për qiranë nuk mund të llogaritet si shpenzim i zbritshëm në deklaratën tuaj tatimore.

Këshilla të dobishme për rritjen e zbritjeve tatimore

Nëse jeni duke kërkuar mënyra për të maksimizuar zbritjet tuaja kur jepni me qira një dhomë në shtëpinë tuaj, është e rëndësishme të jeni strategjik dhe të informuar. Me qasjen dhe kuptimin e duhur të rregullave tatimore, ju mund të rrisni ndjeshëm shpenzimet tuaja të zbritshme. Këtu janë disa këshilla të dobishme për t'ju ndihmuar të rritni në mënyrë efektive zbritjet tuaja tatimore.

Përfitoni nga zbritja e kalimit prej 20%.

Zbritja e kalimit prej 20%, e vendosur sipas Aktit të shkurtimeve të taksave dhe vendeve të punës, u lejon pronarëve të zbresin deri në 20% të të ardhurave të tyre neto nga qiraja nga taksat e tyre. Kjo zbritje zbatohet për individët që zotërojnë një pronë me qira si pronar i vetëm, ortak në një ortakëri ose aksionar i korporatës S. 

Është e rëndësishme të theksohet se kjo zbritje mund të ketë kufizime të caktuara bazuar në të ardhurat tuaja dhe natyrën e aktivitetit tuaj me qira, kështu që këshillohet të konsultoheni me një profesionist tatimor për të kuptuar zbatueshmërinë e tij në situatën tuaj.

Ndani me saktësi kostot tuaja të qirasë

Ndarja e kostove të qirasë midis përdorimit personal dhe përdorimit të qirasë është çelësi për maksimizimin e zbritjeve. Për shembull, nëse jepni me qira një dhomë që përbën 25% të sipërfaqes katrore të shtëpisë tuaj, zakonisht mund të zbrisni 25% të shpenzimeve të përbashkëta si shërbimet komunale dhe mirëmbajtjen. Është thelbësore të matet zona me saktësi dhe të alokohen shpenzimet bazuar në këtë proporcion. Ndarja e saktë siguron që ju të kërkoni shumën e saktë dhe të jeni në përputhje me rregulloret tatimore.

Mbani dokumentacionin e duhur

Mbajtja e dokumentacionit të plotë është thelbësor për mbështetjen e zbritjeve tuaja tatimore. Kjo përfshin mbajtjen e faturave, kontratave, pasqyrave bankare dhe regjistrimeve të shpenzimeve dhe të ardhurave në lidhje me qiranë. Dokumentacioni i duhur ndihmon në vërtetimin e pretendimeve tuaja në rast auditimi dhe siguron që ju të keni një regjistrim të qartë të aktiviteteve të biznesit tuaj me qira. Rekomandohet që këto dokumente të organizohen në mënyrë sistematike për rikthim të lehtë gjatë paraqitjes së taksave.

Kontrolloni përshtatshmërinë tuaj për zbritjen e të ardhurave të kualifikuara të biznesit (QBID)

Zbritja e të ardhurave të kualifikuara të biznesit (QBID) ofron një zbritje deri në 20% për të ardhurat e kualifikuara të biznesit, të cilat mund të përfshijnë të ardhura nga pronat me qira. Për t'u kualifikuar, aktiviteti juaj me qira duhet të kualifikohet si biznes, i cili në përgjithësi përfshin përfshirje të rregullt dhe të vazhdueshme në aktivitet. Specifikat mund të jenë komplekse dhe faktorë të tillë si lloji i pronës, numri i pronave dhe orët e shpenzuara në aktivitete me qira mund të ndikojnë në përshtatshmërinë. Këshillohet që të konsultoheni me një profesionist tatimor për të përcaktuar nëse qiraja juaj kualifikohet për këtë zbritje.

Si të raportoni të ardhurat nga qiraja dhe zbritjet në kthimin tuaj tatimor?

Raportimi i të ardhurave nga qiraja dhe zbritjeve në deklaratën tuaj tatimore është thelbësor për këdo që jep me qira një pjesë të shtëpisë së tyre. Këtu është një udhëzues hap pas hapi për t'ju ndihmuar të lundroni në këtë proces:

1. Mblidhni të gjitha të dhënat përkatëse financiare

Mblidhni të gjitha dokumentet financiare që lidhen me aktivitetin tuaj me qira, duke përfshirë të ardhurat e marra, faturat e shërbimeve, deklaratat e hipotekës, faturat e riparimit dhe mirëmbajtjes dhe çdo shpenzim tjetër përkatës.

2. Plotësoni orarin E (Formulari 1040)

Programi E është formulari i përdorur për të raportuar të ardhurat dhe shpenzimet nga pasuritë e paluajtshme me qira. Plotësoni adresën dhe llojin e pronës. Raportoni të ardhurat, shpenzimet dhe amortizimin total të çdo prone me qira.

3. Raportoni të gjitha të ardhurat nga qiraja

Përfshini qiranë totale të marrë nga qiramarrësit gjatë vitit tatimor. Kjo përfshin qiranë paradhënie dhe çdo të ardhur tjetër të lidhur me qiranë.

4. Përcaktoni shpenzimet tuaja të zbritshme

Kategorizoni dhe listoni shpenzimet tuaja si interesi i hipotekës, tatimi në pronë, shpenzimet operative, amortizimi dhe riparimet. Mos harroni të përdorni ndarjen e saktë proporcionale nëse jeni duke marrë me qira një pjesë të shtëpisë tuaj.

5. Llogaritni amortizimin

Nëse është e aplikueshme, përdorni Forma 4562 për të raportuar amortizimin e pronës. Kjo përfshin llogaritjen e amortizimit për pjesën e shtëpisë tuaj të përdorur për qëllime me qira.

6. Merrni parasysh zbritjen e kalimit

Nëse kualifikoheni, përcaktoni kualifikimin tuaj për zbritjen e kalimit prej 20%. Kjo është e zbatueshme nëse i plotësoni kriteret si pronar i vetëm, partner ose aksionar i korporatës S.

7. Kontrolloni përshtatshmërinë për QBID

Vlerësoni nëse keni të drejtë për zbritjen e të ardhurave të kualifikuara të biznesit. Konsultohuni me një këshilltar tatimor nëse është e nevojshme për të konfirmuar pranueshmërinë tuaj dhe për të llogaritur zbritjen.

8. Rishikoni dhe kontrolloni dy herë

Kaloni nëpër të gjithë formularin për t'u siguruar që të gjitha të ardhurat dhe shpenzimet janë raportuar me saktësi. Konfirmoni që nuk keni humbur asnjë zbritje të mundshme.

9. Paraqisni deklaratën tuaj tatimore

Paraqisni deklaratën tuaj tatimore brenda afatit të paraqitjes dhe bashkëngjitni planin E në Formularin tuaj 1040. Merrni parasysh paraqitjen elektronike për përpunim më të shpejtë dhe konfirmim të marrjes nga IRS.

Sipërmarrësi mikpritës: Përvetësimi i zbritjeve tatimore për marrjen me qira të dhomës suaj

Për pronarët e shtëpive që kërkojnë ndihmë në menaxhimin e financave të tyre të qirasë dhe maksimizimin e zbritjeve tatimore, doola ofron një zgjidhje efektive. Jonë shërbimet e kontabilitetit mund të ndihmojë në thjeshtimin e menaxhimit financiar të dhënies me qira të një dhome, duke siguruar saktësi dhe efikasitet në ndjekjen e shpenzimeve dhe të ardhurave. 

Me mbështetjen tonë, pronarët e shtëpive mund të përqendrohen më shumë në aspektet mikpritëse të sipërmarrjes së tyre duke menaxhuar me besim anën financiare. Mësoni më shumë se si mund të ndihmojmë në udhëtimin tuaj sipërmarrës dhe të përmirësojmë përfitimet tuaja tatimore.

FAQs

A mund të zbres shpenzimet për zonat e përbashkëta të shtëpisë që ndahen me qiramarrësin?

Po, ju mund të zbrisni shpenzimet për zonat e përbashkëta të shtëpisë të përbashkëta me qiramarrësin. Këto zbritje zakonisht përcaktohen në bazë të përqindjes së shtëpisë që jepet me qira. 

A mund të zbres interesin e hipotekës dhe taksat e pronës në deklaratën time tatimore? 

Po, interesi i hipotekës dhe taksat e pronës mund të zbriten nga deklarata juaj tatimore. Për pronarët, një pjesë e këtyre shpenzimeve në përpjesëtim me sipërfaqen e marrë me qira të shtëpisë është e zbritshme.

Si mund të përcaktoj përqindjen e shpenzimeve që mund të zbriten? 

Përqindja e shpenzimeve që mund të zbritet zakonisht bazohet në madhësinë e hapësirës së marrë me qira në lidhje me madhësinë totale të shtëpisë. Kjo shpesh llogaritet me pamje katrore. 

Faqja e internetit e doola është vetëm për qëllime informacioni të përgjithshëm dhe nuk ofron këshilla zyrtare ligjore ose tatimore. Për këshilla tatimore ose ligjore, ne jemi të lumtur t'ju lidhim me një profesionist në rrjetin tonë! Ju lutemi shikoni tonën Kushtet Politika e privatësisë. Faleminderit dhe ju lutemi mos hezitoni të kontaktoni me çdo pyetje.

Filloni biznesin tuaj të ëndrrave dhe mbajeni atë 100% në përputhje

Kthejeni idenë tuaj të ëndrrave në biznesin tuaj të ëndrrave.