Si të inkorporoni një biznes në 10 hapa

Po kërkoni të zgjeroni kompaninë tuaj dhe të mbroni pasuritë tuaja personale dhe të krijoni një ent juridik të pavarur? 

Përfshirja e kompanisë suaj është një opsion kryesor për të përfituar nga mbrojtjet ligjore të ofruara nga kjo strukturë biznesi. 

Por si mund të shkohet në procesin e inkorporimit? 

Le të shqyrtojmë detajet kryesore dhe dhjetë hapat kryesorë se si të inkorporoni biznesin tuaj në këtë artikull.

Çfarë është Inkorporimi?

Inkorporimi është një proces ligjor që krijon një entitet të veçantë për një biznes të quajtur korporatë. Kjo procedurë mbron asetet personale dhe kufizon përgjegjësinë për borxhet dhe detyrimet e kompanisë.

Kompanitë që përballen me një rrezik të konsiderueshëm të padive ose mbartin borxhe të konsiderueshme, si praktikat mjekësore, firmat e ndërtimit dhe zhvilluesit e pasurive të paluajtshme, janë shembuj të bizneseve që duhet të konsiderojnë inkorporimin. Një veprim i tillë mund të mbrojë asetet e tyre personale nga konfliktet e mundshme ligjore ose pretendimet nga kreditorët.

Inkorporimi mund të jetë gjithashtu i dobishëm për kompanitë që kërkojnë financime të jashtme, të tilla si kapitali sipërmarrës ose investimet e engjëjve, pasi investitorët në përgjithësi preferojnë kompani të strukturuara mirë me praktika ligjore transparente.

Pse duhet të inkorporoni biznesin tuaj?

Ju mund ta dini tashmë pse dëshironi të inkorporoni biznesin tuaj. Ndoshta janë avantazhet tatimore, ndoshta doni të emetoni aksione për të mbledhur kapital, ose ndoshta thjesht dëshironi të zgjeroni biznesin tuaj.

Cilado qoftë arsyeja, është me vend të diskutohen përfitimet e përfshirjes së një biznesi si dhe rreziqet e mundshme që mund të përfshihen.

Më poshtë është një pasqyrë e avantazheve të përfshirjes së një biznesi dhe disavantazheve të mundshme.

Përparësitë:

  • Me Përgjegjësi të Kufizuar: Përfshirja e një biznesi kufizon përgjegjësinë personale të pronarëve të tij. Kjo do të thotë që pronarët nuk janë personalisht përgjegjës për borxhet apo detyrimet ligjore të kompanisë. Në vend të kësaj, vetë korporata është përgjegjëse për këto detyrime. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për pronarët e bizneseve të vogla, të cilët mund të mos kenë burime financiare për të mbuluar borxhet e mëdha ose mosmarrëveshjet ligjore.

  • Përfitimet e taksave: Korporatat mund të ofrojnë gjithashtu përfitime tatimore, duke përfshirë norma më të ulëta tatimore mbi të ardhurat e biznesit, si dhe zbritje për shpenzime si pagat, përfitimet dhe shpenzimet e lidhura me biznesin.

  • Qasja në kapital: Korporatat mund ta bëjnë më të lehtë rritjen e kapitalit, pasi investitorët kanë më shumë gjasa të investojnë në një kompani që është e strukturuar si korporatë.

  • Ekzistenca e Përhershme: Korporatat mund të ekzistojnë për një kohë të pacaktuar, pavarësisht nga ndryshimet në pronësi ose menaxhim. Kjo e bën më të lehtë planifikimin afatgjatë dhe sigurimin e financimit.

Disavantazhet:

  • Kosto: Inkorporimi i një biznesi mund të jetë i shtrenjtë, pasi kërkon tarifa ligjore dhe administrative.

  • kompleksiteti: Korporatat i nënshtrohen më shumë rregulloreve dhe kërkesave administrative sesa strukturat e tjera të biznesit. Kjo mund t'i bëjë më të vështirë menaxhimin dhe funksionimin e tyre.

  • Taksimi i Dyfishtë: Korporatat i nënshtrohen tatimit të dyfishtë, që do të thotë se ato tatohen mbi fitimet e tyre si në nivelin e korporatës ashtu edhe në atë individual. Kjo mund të rezultojë në fatura më të larta tatimore si për kompaninë ashtu edhe për pronarët e saj.

  • Struktura e pronësisë: Korporatat janë në pronësi të aksionarëve, gjë që mund të çojë në mosmarrëveshje dhe konflikte midis pronarëve. Kjo mund ta bëjë të vështirë marrjen e vendimeve dhe ruajtjen e një strategjie kohezive biznesi.

Sipërmarrësit duhet të marrin parasysh me kujdes qëllimet e tyre afatgjata dhe të konsultohen me ekspertë ligjorë dhe financiarë për të përcaktuar nëse përfshirja e biznesit të tyre është zgjidhja e duhur për biznesin e tyre. 

10 hapa për të inkorporuar biznesin tuaj

10 hapa drejt inkorporimit të biznesit

Pasi të keni përcaktuar se inkorporimi është zgjedhja ideale për kompaninë tuaj, është thelbësore të kuptoni procesin dhe hapat e kërkuar. Përfshirja e një biznesi mund të jetë e ndërlikuar, duke kërkuar planifikim të plotë dhe vëmendje të përpiktë ndaj detajeve. 

Në këtë seksion, do të gjeni dhjetë hapa veprues për përfshirjen e biznesit tuaj:

1. Zgjidhni një emër biznesi

Fillimi i procesit të inkorporimit për biznesin tuaj përfshin zgjedhja e një emri që është e veçantë, e paharrueshme dhe përfaqësuese e markës.

Filloni duke grumbulluar ide që përputhen me vlerat, ofertat dhe audiencën e synuar të kompanisë suaj. Merrni parasysh faktorë të tillë si lehtësia e shqiptimit, disponueshmëria e emrit të domenit dhe konfliktet e mundshme të markës.

Hulumtoni për të konfirmuar se emri nuk është tashmë në përdorim nga një kompani tjetër dhe kërkoni reagime nga klientët e mundshëm. Pas përfundimit të një emri, regjistrojeni atë në zyrën e regjistrimit të biznesit të shtetit tuaj.

2. Zgjidhni vendndodhjen tuaj

Hapi tjetër në përfshirjen e biznesit tuaj është që të zgjidhni një vendndodhje që dikton detyrimet ligjore dhe rregullatore që duhet t'u përmbaheni. Vendndodhja mund të jetë një adresë fizike, si p.sh. një zyrë ose vitrinë, ose një adresë virtuale ose kuti postare.

Zgjedhja e një vendndodhjeje është kritike për të siguruar që biznesi juaj të jetë i regjistruar dhe në përputhje me rregulloret shtetërore. Ky proces zakonisht përfshin kërkimin e ligjeve shtetërore dhe vendore, marrjen e licencave dhe lejeve të kërkuara dhe verifikimin që vendndodhja është e përshtatshme për biznesin tuaj.

Rekomandohet konsultimi me një avokat ose këshilltar biznesi për të siguruar pajtueshmëri të plotë ligjore me ligjet në vendndodhjen tuaj të zgjedhur.

3. Pajtohuni me ligjet e licencimit dhe zonave

Kjo përfshin sigurimin e çdo leje ose licence të nevojshme për të operuar në vendndodhjen tuaj të zgjedhur dhe konfirmimin që aktivitetet e biznesit tuaj përputhen me ligjet lokale të zonave.

Pajtueshmëria me këto ligje ndihmon në shmangien e ndëshkimeve ligjore dhe siguron që biznesi juaj të funksionojë ligjërisht dhe në mënyrë etike.

Ky proces zakonisht përfshin kërkimin e kërkesave për industrinë dhe vendndodhjen tuaj specifike, paraqitjen e aplikacioneve për leje dhe licencë dhe marrjen e miratimeve nga agjencitë rregullatore lokale dhe shtetërore.

4. Vendosni për një entitet korporativ

Hapi i katërt në përfshirjen e biznesit tuaj është zgjedhja e një strukture korporative, e cila dikton pronësinë, përgjegjësitë e menaxhimit dhe detyrimet tatimore. 

Dy entitetet kryesore të korporatës janë Kompanitë me Përgjegjësi të Kufizuar (LLC) korporatat (duke përfshirë korporatat S dhe korporatat C).

Sh.PK-të shpesh favorizohen nga bizneset e vogla për shkak të mbrojtjes me përgjegjësi të kufizuar, duke ndarë asetet personale të pronarëve nga biznesi. Ato ofrojnë gjithashtu struktura fleksibël të pronësisë dhe menaxhimit, së bashku me taksimin e përçueshëm.

Krijimi i një SH.PK kërkon paraqitjen e neneve të organizatës me shtetin, krijimin e një marrëveshje operimi dhe marrjen e licencave dhe lejeve përkatëse.

Korporatat janë pak më të ndërlikuara, por ofrojnë avantazhe të rëndësishme për bizneset që duan të mbledhin kapital ose kanë pronarë të shumtë.

Formimi i një korporate kërkon paraqitjen e neneve të themelimit me shtetin, hartimin e akteve nënligjore, nxjerrjen e aksioneve dhe marrjen e licencave dhe lejeve të kërkuara.

5. Caktoni një agjent të regjistruar

Ky individ ose kompani është përgjegjës për marrjen e dokumenteve ligjore dhe njoftimeve të rëndësishme në emër të biznesit tuaj.

Emërimi i një agjent i regjistruar është thelbësore për të siguruar përputhjen me rregulloret e qeverisë dhe për të marrë menjëherë njoftime të rëndësishme ligjore.

Për ta bërë këtë, ju duhet të gjeni një individ ose kompani të besueshme dhe të dorëzoni dokumentet e nevojshme pranë shtetit.

Është thelbësore të zgjidhni një agjent të regjistruar i cili është i njohur me kërkesat ligjore të shtetit tuaj dhe ka një adresë fizike në shtetin ku është regjistruar biznesi juaj.

6. Përgatitni dhe paraqisni nenet tuaja të themelimit

Ky dokument ligjor themelon zyrtarisht biznesin tuaj dhe përfshin detaje të tilla si emri i biznesit, vendndodhja, qëllimi dhe emrat e drejtorëve fillestarë.

Përgatitja dhe depozitimi i Stateve tuaja të Inkorporimit është thelbësor për krijimin ligjërisht të kompanisë suaj dhe përcaktimin e strukturës së saj. 

Procesi në përgjithësi përfshin hartimin e dokumentit sipas kërkesave të shtetit, pagesën e tarifave të aplikueshme dhe depozitimin e dokumentit në agjencinë përkatëse shtetërore.

7. Shkruani aktet nënligjore të korporatës suaj

Këto rregulla dhe procedura të brendshme rregullojnë funksionimin e biznesit tuaj, duke përfshirë rolet dhe përgjegjësitë e drejtorëve dhe zyrtarëve, proceset e vendimmarrjes dhe procedurat e takimit.

Shkrimi i akteve nënligjore të korporatës është i rëndësishëm për të siguruar një kornizë të qartë operacionale dhe për të siguruar që të gjithë të përfshirët të kuptojnë rolet dhe përgjegjësitë e tyre. 

Ju do të duhet të konsultoheni me një avokat ose këshilltar biznesi për këtë për t'u siguruar që aktet nënligjore janë në përputhje me ligjin dhe janë të përshtatura për nevojat e kompanisë suaj. 

Hartoni aktet nënligjore në mënyrë të qartë dhe të përmbledhur për të siguruar që të gjithë palët e interesuara të marrin një kopje dhe të kuptojnë përmbajtjen.

8. Krijoni një Libër të Regjistrimeve të Korporatës

Ky mund të jetë një lidhës fizik ose dixhital që përmban dokumente ligjore thelbësore, të tilla si nenet e themelimit, aktet nënligjore të korporatës, procesverbalet e mbledhjeve dhe të dhëna të tjera që lidhen me funksionimin e biznesit tuaj.

Krijimi i një libri të të dhënave të korporatës është jetik për mbajtjen e shënimeve të sakta dhe të rregullta, të cilat mund të ndihmojnë në demonstrimin e pajtueshmërisë me kërkesat ligjore dhe rregullatore.

Për të krijuar një libër të të dhënave të korporatës, merrni një lidhës, rregulloni dokumentet në mënyrë logjike dhe të rregullt dhe caktoni një person që të jetë përgjegjës për mbajtjen e të dhënave. Përditësoni rregullisht librin dhe ruajeni në një vend të sigurt.

9. Zgjidhni Bordin tuaj të Drejtorëve 

Bordi i drejtorëve është përgjegjës për mbikëqyrjen e administrimit dhe menaxhimit të kompanisë.

Rëndësia e zgjedhjes së bordit të drejtë të drejtorëve qëndron në sigurimin që kompania të udhëhiqet nga individë që kanë aftësitë dhe përvojën e nevojshme për të marrë vendime të shëndosha dhe për ta çuar kompaninë drejt suksesit.

Procesi i zgjedhjes së bordit tuaj zakonisht përfshin identifikimin e kandidatëve të mundshëm, vlerësimin e kualifikimeve dhe përvojës së tyre dhe zgjedhjen e atyre që do të mbështesin në mënyrë më efektive qëllimet e kompanisë. 

Sigurohuni që anëtarët e bordit të kenë një kuptim të qartë të roleve dhe përgjegjësive të tyre dhe se ata janë të përkushtuar të veprojnë në interesin më të mirë të kompanisë dhe palëve të interesuara.

10. Finalizoni Lejet dhe Licencat e tjera Federale dhe Shtetërore

Hapi i fundit në përfshirjen e biznesit tuaj është sigurimi i të gjitha lejeve dhe licencave të kërkuara federale dhe shtetërore.

Kjo nënkupton marrjen e një Numri i identifikimit të punëdhënësit (EIN) nga Shërbimi i të Ardhurave të Brendshme (IRS), duke hapur një llogari bankare, duke marrë politikat e nevojshme të sigurimit dhe duke marrë çdo leje ose licencë tjetër të kërkuar për industrinë ose vendndodhjen tuaj.

Për të marrë këto leje dhe licenca, hulumtoni kërkesat specifike për industrinë dhe vendndodhjen tuaj, dorëzoni aplikacionet dhe dokumentet e kërkuara dhe paguani çdo tarifë përkatëse. 

Sigurohuni që të merrni të gjitha lejet dhe licencat e kërkuara përpara se të bëni biznes për të shmangur ndëshkimet ligjore ose proceset gjyqësore.

Udhëzuesi thelbësor për përfshirjen e biznesit tuaj

Përfshirja e biznesit tuaj mund të jetë një përpjekje e ndërlikuar, por duke iu përmbajtur hapave të përshkruar më sipër, ju mund ta vendosni biznesin tuaj për sukses afatgjatë.

Nga zgjedhja e një emri biznesi deri te marrja e lejeve dhe licencave federale dhe shtetërore, secila fazë është vendimtare për krijimin e një sipërmarrjeje në përputhje me ligjin dhe fitimprurëse. Procesi mund të jetë i frikshëm, që është ku doola's shërbimet e kontabilitetit eja ne ndihme. 

Ne ofrojmë një sërë shërbimesh, të tilla si regjistrimi i dokumenteve tuaja, përgatitja e taksave dhe shërbimet këshilluese për biznesin për t'ju ndihmuar të lundroni në procesin e inkorporimit dhe të siguroheni që të dhënat tuaja financiare të jenë të sakta dhe të përditësuara. 

Kontaktoni sot për të zbuluar se si mund ta inkorporoni biznesin tuaj me mbështetjen e profesionistëve tanë kryesorë.  

FAQs

FAQ

Sa kushton për të inkorporuar një kompani?

Kostoja e inkorporimit të një kompanie mund të ndryshojë në varësi të shtetit dhe llojit të njësisë ekonomike, por zakonisht varion nga disa qindra në disa mijëra dollarë, duke përfshirë tarifat ligjore dhe të dosjeve.

Cilat janë shtetet më të mira për të inkorporuar një biznes?

Delaware, Nevada dhe Wyoming janë zgjedhje të njohura për shkak të ligjeve të tyre të favorshme tatimore, rregulloreve miqësore ndaj biznesit dhe mbrojtjeve të forta ligjore për bizneset.

Cilat janë llojet e ndryshme të kompanive të inkorporuara?

Llojet e ndryshme të kompanive të inkorporuara përfshijnë Kompanitë me Përgjegjësi të Kufizuar (LLC), korporatat C, korporatat S dhe korporatat B, secila me avantazhe dhe disavantazhe unike në aspektin e pronësisë, taksimit dhe detyrimit.

Sa kohë duhet për të inkorporuar një biznes?

Koha e nevojshme për të inkorporuar një biznes mund të ndryshojë sipas shtetit dhe llojit të biznesit, por në përgjithësi varion nga disa ditë në disa javë. Disa shtete ofrojnë përpunim të përshpejtuar për një tarifë shtesë.

A mund të inkorporohet një i huaj në SHBA?

Po, një i huaj mund të inkorporojë një biznes në SHBA. Megjithatë, ata do të duhet të pajtohen me të gjitha kërkesat federale dhe shtetërore për inkorporim - duke përfshirë marrjen e vizave të nevojshme, numrat e identifikimit tatimor dhe licencat e biznesit.

Faqja e internetit e doola është vetëm për qëllime informacioni të përgjithshëm dhe nuk ofron këshilla zyrtare ligjore ose tatimore. Për këshilla tatimore ose ligjore, ne jemi të lumtur t'ju lidhim me një profesionist në rrjetin tonë! Ju lutemi shikoni tonën Kushtet Politika e privatësisë. Faleminderit dhe ju lutemi mos hezitoni të kontaktoni me çdo pyetje.

Filloni biznesin tuaj të ëndrrave dhe mbajeni atë 100% në përputhje

Kthejeni idenë tuaj të ëndrrave në biznesin tuaj të ëndrrave.