Cili është ndryshimi midis DBA dhe emrit fiktiv të biznesit?

Kur bëhet fjalë për kryerjen e biznesit me një emër që është i ndryshëm nga emri i personit juridik, shpesh dalin dy terma: DBA dhe Emri Fiktiv i Biznesit (FBN). Megjithëse ato shpesh përdoren në mënyrë të ndërsjellë, ekziston një ndryshim delikate midis të dyve. 

Dallimi kryesor qëndron në terminologjinë, me DBA që është një term më i njohur dhe më i përdorur gjerësisht. 

Pavarësisht, si DBA ashtu edhe FBN-të i shërbejnë qëllimit të ofrimit të fleksibilitetit operacional dhe të markës, ndërkohë që sigurojnë transparencë dhe pajtueshmëri me detyrimet ligjore.

Lexoni më tej për të mësuar më shumë rreth ndryshimit midis DBA-ve dhe Emrit Fiktiv të Biznesit, si dhe procesit për aplikimin për një DBA në juridiksionin tuaj.

Çfarë është një DBA ose Emri Fiktiv i Biznesit (FBN)?

A DBA (Doing Business As) ose Emri fiktiv i biznesit (FBN) është një emër ligjor që përdoret kur një biznes operon me një emër të ndryshëm nga emri i tij zyrtar. Ai u siguron individëve ose bizneseve fleksibilitetin për të operuar nën një emër alternativ, shpesh më miqësor ndaj tregut.

Për shembull, John Smith mund ta përdorë furrën e tij si "Sweet Delights" nëpërmjet një DBA. Regjistrimi i një DBA ose FBN siguron transparencë dhe identifikim publik të pronarit të vërtetë të biznesit, duke parandaluar aktivitetin mashtrues. 

Ndërsa nuk krijon një entitet ligjor të veçantë, ai ofron fleksibilitet operacional dhe të markës - me pronarin që mban të gjitha përgjegjësitë ligjore dhe financiare. 

Mund të zgjidhni ndonjë emër për DBA/FBN tuaj?

Ndërsa zgjedhja e një DBA ose FBN ofron liri krijuese, ka disa kufizime që duhen mbajtur parasysh. Emri i zgjedhur nuk duhet të shkelë markat ekzistuese ose të drejtat e autorit, as nuk duhet të mashtrojë apo mashtrojë publikun. 

Përveç kësaj, disa juridiksione vendosin kufizime në fjalë ose fraza specifike - për shembull, një emër biznesi që sugjeron përkatësinë e qeverisë ose licencën profesionale pa kredencialet e duhura mund të ndalohet. Sigurohuni që të hulumtoni plotësisht ligjet vendore dhe të kërkoni këshilla ligjore për të garantuar që emri juaj i zgjedhur është edhe i pajtueshëm dhe i përshtatshëm.

A mund të përdorni një DBA/FBN përpara se ta regjistroni?

Regjistrimi i një DBA ose FBN është një detyrim ligjor që promovon transparencën dhe lejon publikun të identifikojë pronarin e vërtetë të një subjekti. Operimi sipas një DBA ose FBN pa regjistrim të duhur mund të rezultojë në pasoja ligjore, duke përfshirë gjoba ose gjoba të mundshme. Prandaj, duhet të ndiqni procedurën e regjistrimit dhe të merrni të gjitha lejet dhe licencat e nevojshme përpara se të përdorni një DBA ose FBN për biznesin tuaj.

Kur duhet të përdorni një DBA/FBN?

Përdorimi i një DBA/FBN mund të jetë një qasje e zgjuar nëse planifikoni të zhvilloni biznesin tuaj nën një emër alternativ. Le të thellohemi në rrethanat kur zakonisht përdoren këto etiketa:

 • Pronarët individualë dhe partneritetet: Nëse jeni duke ushtruar një biznes si a pronësi e vetme ose partneritet dhe dëshironi të përdorni një emër biznesi të ndryshëm nga emri juaj personal — Një DBA/FBN ju lejon të krijoni një identitet të veçantë marke për biznesin tuaj.
 • Korporatat dhe SH.PK: Edhe pse korporatat dhe shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar (LLC) kanë një emër ligjor të regjistruar, ato mund të dëshirojnë të përdorin një emër tjetër për aktivitete të caktuara biznesi ose të lançojnë produkte ose shërbime të reja. Në raste të tilla, regjistrimi i një DBA ose FBN është një zgjedhje e mundshme.
 • Transaksionet bankare dhe financiare: Bankat dhe institucionet financiare shpesh kërkojnë një regjistrim DBA ose FBN për të hapur një llogari bankare biznesi. Ata duhet të sigurojnë që llogari biznesi është e lidhur me personin juridik ose individin që vepron sipas DBA ose FBN.
 • Marketingu dhe markimi: Një DBA ose FBN ju lejon të krijoni një emër unik dhe të paharrueshëm biznesi që përputhet me strategjinë tuaj të marketingut dhe markës - duke krijuar një identitet të veçantë në treg.

Dallimi midis një emri të supozuar dhe një emri ligjor

Lundrimi në botën e biznesit shpesh mund të prezantojë terma dhe koncepte të reja - një prej të cilave është të kuptuarit e ndryshimit midis një emri të supozuar dhe një emri ligjor.

A "Emri ligjor" është emri zyrtar i njohur nga qeveria që shfaqet në dokumentet zyrtare të identifikimit si certifikatat e lindjes, pasaportat dhe patentat e shoferit. 

Ky emër caktohet në lindje ose përmes një procesi të ndryshimit të emrit dhe përdoret për një sërë procedurash formale që përfshijnë dokumente ligjore dhe rregullatore, të dhënat e punësimit, detyrimet financiare dhe identifikimin. 

Anasjelltas, një "Emri i supozuar" – i quajtur edhe si emër fiktiv, emër tregtar ose DBA – është një emër që individët ose bizneset e përdorin për të operuar me një identitet tjetër. I përdorur kryesisht për qëllime biznesi ose marke, ky emër ofron një identitet ose markë unike për kryerjen e aktiviteteve të biznesit. 

Si të regjistroheni një DBA/FBN?

Tani që keni një kuptim më të mirë të funksioneve të një DBA/FBN, le të kalojmë në hapat thelbësorë për marrjen e një të tillë.

Dëshironi që doola të trajtojë dokumentet dhe dosjet? Fillo tani.

Ju gjithashtu mund të ndiqni hapat e mëposhtëm dhe të dorëzoni përmes shtetit tuaj.

 1. Zgjidhni një emër: Zgjidhni një emër unik dhe të dallueshëm biznesi që nuk përdoret nga një subjekt tjetër në juridiksionin tuaj dhe sigurohuni që emri të mos jetë markë tregtare ose të regjistruar nga një palë tjetër.
 2. Kuptoni kërkesat: Kontaktoni agjencinë tuaj të qeverisjes vendore përgjegjëse për regjistrimet e bizneseve në zonën tuaj, të tilla si zyra e nëpunësit të qarkut ose qytetit. Ata do t'ju udhëzojnë në lidhje me kërkesat specifike, formularët, tarifat dhe dokumentet e nevojshme për regjistrimin e një DBA/FBN.
 3. Bleni formularët e nevojshëm: Ju mund të kërkoni formularët përkatës të regjistrimit nga zyra përkatëse e qeverisë. Këto formularë mund të shkarkohen nga faqja e tyre e internetit ose mund të mblidhen personalisht.
 4. Plotësoni formularët e regjistrimit: Plotësoni formularët me saktësi, duke ofruar të gjitha informacionet e nevojshme si të dhënat tuaja personale, emrin e dëshiruar DBA/FBN dhe adresën e biznesit tuaj. Disa vende mund të kërkojnë një përshkrim të natyrës së biznesit tuaj.
 5. Noterizoni formularët (nëse kërkohet): Disa vende mund të kenë nevojë që formularët e regjistrimit të noterizohen. Nëse po, gjeni një noter publik dhe merrni formularët e noterizuar, gjë që përfshin nënshkrimin e formularëve përpara noterit që verifikon identitetin tuaj dhe strukturën e biznesit.
 6. Paguani tarifën e regjistrimit: Regjistrimi i një DBA/FBN zakonisht përfshin një tarifë. Identifikoni shumën dhe mënyrat e pagesës të pranuara nga agjencia qeveritare dhe dorëzoni tarifën e kërkuar së bashku me formularët e regjistrimit. doola mund të trajtojë depozitimin dhe pagesën tuaj në shtetin tuaj këtu.
 7. Paraqisni formularët: Pas plotësimit të formularëve, noterizimit (nëse kërkohet) dhe pagesës së tarifës së regjistrimit, mund t'i dorëzoni dokumentet në agjencinë përkatëse qeveritare. Kjo mund të bëhet me postë, personalisht ose në internet.
 8. Merrni certifikatën e regjistrimit: Pasi regjistrimi juaj të përpunohet, agjencia qeveritare do të lëshojë një certifikatë regjistrimi ose vërtetim si dëshmi e regjistrimit tuaj zyrtar në DBA/FBN.

Mbani në mend se hapat dhe kërkesat specifike mund të ndryshojnë në varësi të vendndodhjes suaj. Është gjithmonë e mençur të konsultoheni me qeverinë vendore ose të kërkoni këshilla ligjore për t'u siguruar që jeni në përputhje me të gjitha rregulloret vendore dhe të plotësoni të gjithë hapat e nevojshëm në mënyrë korrekte.

Avantazhet e të pasurit DBA/FBN për biznesin tuaj

Nëse po kërkoni të zgjeroni biznesin tuaj ose të krijoni një identitet të veçantë të markës, regjistrimi i një DBA ose FBN mund të jetë një lëvizje strategjike. Ja se si këta emra të supozuar mund të përfitojnë biznesin tuaj:

 1. Fleksibiliteti i markës: DBA/FBN ju mundësojnë të zhvilloni biznes me emra të ndryshëm, duke rritur aftësinë tuaj për të tregtuar produkte ose shërbime të ndryshme pa krijuar entitete të shumta juridike.
 2. Profesionalizëm i përmirësuar: Një DBA/FBN mund të rrisë besueshmërinë dhe legjitimitetin e biznesit tuaj – duke nxitur besimin midis klientëve, investitorëve dhe partnerëve të mundshëm.
 3. Mbrojtja e privatësisë: Për pronarët individualë ose partneritetet, DBA/FBN ju lejojnë të përdorni një emër biznesi që është i ndryshëm nga emri juaj personal, duke mbrojtur informacionin tuaj privat.
 4. Pajtueshmëria ligjore: Në shumë fusha, bizneset që operojnë me një emër të ndryshëm nga ai ligjor duhet ta regjistrojnë atë si DBA/FBN, duke siguruar që ju t'i përmbaheni ligjeve lokale.
 5. Menaxhimi më i lehtë financiar: Me një DBA/FBN, ju mund të ndani financat personale dhe të biznesit, duke thjeshtuar transaksionet, bankat dhe huatë.
 6. Marketingu efektiv: Përdorimi i shumëfishtë DBA/FBN mund të ndihmojë në shënjestrimin e audiencave të ndryshme të klientëve – duke përmirësuar renditjen e motorit tuaj të kërkimit dhe ndërgjegjësimin e markës.

Implikimet nëse zgjidhni të mos regjistroni një DBA/FBN

Nëse vendosni të mos regjistroni një DBA/FBN, mund të përballeni me pasoja ligjore, duke përfshirë ndëshkime për mospërputhje - veçanërisht nëse juridiksioni juaj kërkon regjistrimin e pseudonimeve të biznesit. 

Për më tepër, mungesa e një DBA/FBN mund të pengojë mundësitë tuaja të markës dhe të kufizojë rritjen e mundshme. Për më tepër, pa një DBA/FBN të regjistruar, mund të jetë më e vështirë të menaxhohen financat e biznesit veçmas nga financat personale, pasi bankat shpesh kërkojnë ndarjen për të krijuar llogari biznesi.

Siç u përmend më lart, çdo shtet ka kërkesa të ndryshme për regjistrimin e emrit të biznesit tuaj dhe është e nevojshme që ju të respektoni çdo kërkesë ligjore në mënyrë që të përfitoni nga regjistrimi i DBA/FBN tuaj.

Praktikat më të mira të emërtimit të biznesit

Regjistrimi i DBA/FBN-ve për biznesin tuaj ofron përparësi të shumta, të tilla si marka fleksibël, besueshmëri e shtuar, mbrojtja e informacionit personal, pajtueshmëria ligjore dhe marketingu i synuar. Megjithatë, me ekspozim dhe përgjegjësi të shtuara, mund të jetë një ndërmarrje e madhe për të menaxhuar financat dhe për të siguruar pajtueshmërinë ligjore. 

Zgjidhja më e thjeshtë për këtë është që ju të na lini ne (doola) ta trajtojmë atë. Të specializuara tona shërbimet e kontabilitetit mund të thjeshtojë proceset tuaja financiare, të sigurojë raportim të saktë dhe të sigurojë përputhjen me regjistrimet e DBA/FBN. 

Hidhni hapin e parë drejt qetësisë financiare duke na kontaktuar sot dhe duke zbuluar sesi shërbimet tona profesionale mund t'ju ndihmojnë të përqendroheni në rritjen e biznesit tuaj. 

FAQs

A mund të vendosni DBA pas emrit tuaj?

Nëse emri i biznesit që zgjidhni pasqyron emrin tuaj aktual, si p.sh. "Charlie's Chicken Joint", ky mund të jetë një opsion i zbatueshëm. Sidoqoftë, duhet të keni parasysh çdo pajtueshmëri ligjore dhe përshtatshmëri kur vendosni të bashkëngjitni emrin tuaj në DBA tuaj.

Sa kushton për të regjistruar një DBA?

Kostoja për të regjistruar një DBA ndryshon në varësi të juridiksionit dhe kërkesave lokale, por zakonisht varion nga 10 deri në 100 dollarë për tarifën e depozitimit shtetëror. Këtu në doola, ne mund të dorëzojmë dokumentet tuaja për të marrë DBA/FBN tuaj për 149 dollarë plus tarifat shtetërore.

A skadon një DBA?

Skadimi i DBA-ve ndryshon nga shteti në shtet. Për shembull, në Florida, ju duhet të rinovoni regjistrimin tuaj çdo pesë vjet për të mbetur i vlefshëm, megjithatë, në NY, nuk ka skadim për DBA-në tuaj. 

A mund ta përditësoni regjistrimin e emrit tuaj fiktiv përpara skadimit të tij?

Po, në shumicën e rasteve, ju mund të përditësoni regjistrimin tuaj fiktiv të emrit përpara se të skadojë duke paraqitur dokumentet e kërkuara në agjencinë tuaj qeveritare të lidhur.

A do t'ju duhet dëshmi për regjistrimin e emrit tuaj fiktiv?

Po, do t'ju duhet të regjistroheni ose te Nëpunësi i Gjykatës së Lartë, Sekretari i Shtetit ose ndonjë agjenci tjetër përkatëse qeveritare sipas juridiksionit tuaj. 

Faqja e internetit e doola është vetëm për qëllime informacioni të përgjithshëm dhe nuk ofron këshilla zyrtare ligjore ose tatimore. Për këshilla tatimore ose ligjore, ne jemi të lumtur t'ju lidhim me një profesionist në rrjetin tonë! Ju lutemi shikoni tonën Kushtet Politika e privatësisë. Faleminderit dhe ju lutemi mos hezitoni të kontaktoni me çdo pyetje.

Filloni biznesin tuaj të ëndrrave dhe mbajeni atë 100% në përputhje

Kthejeni idenë tuaj të ëndrrave në biznesin tuaj të ëndrrave.