Poslovna imovina: sve što trebate znati

Poslovna imovina je ključna komponenta svakog uspješnog preduzeća, jer služe kao vrijedni resursi koje kompanije koriste da pokreću rast, stvaraju vrijednost i održavaju svoje poslovanje. Od materijalne imovine kao što su zemljište, zgrade, oprema i inventar do nematerijalne imovine kao što su patenti, žigovi, kapital brenda i intelektualni kapital. Efikasno upravljanje i korištenje ovih resursa može u velikoj mjeri odrediti finansijsko zdravlje i konkurentsko pozicioniranje organizacije na tržištu. Ovaj vodič će proći kroz poslovnu imovinu i sve što trebate znati. 

Šta su poslovna imovina

Poslovna imovina su stvari koje preduzeće posjeduje, a koje imaju vrijednost i mogu se koristiti za stvaranje prihoda ili pomoć posluju. To može uključivati ​​fizičku imovinu poput imovine, opreme i inventara, kao i nematerijalnu imovinu kao što su patenti, žigovi i goodwill.

Na primjer, pekara može imati fizičku imovinu kao što su peći, alati za pečenje i vitrine, kao i inventar poput brašna, šećera i peciva. Oni takođe mogu imati nematerijalna dobra poput baze lojalnih kupaca, prepoznatljivog imena brenda i jedinstvenih recepata koji ih izdvajaju od konkurencije.

Posjedovanje vrijedne poslovne imovine je važno jer se ona može koristiti za generiranje prihoda i povećanje ukupne vrijednosti poslovanja. Mogu se koristiti i kao kolateral za kredite ili kao moneta u pregovorima sa drugim kompanijama. Pravilno upravljanje i održavanje poslovne imovine može pomoći poslovnom razvoju i uspjehu na dugi rok.

Kako funkcioniše poslovna imovina

Poslovna imovina igra ključnu ulogu u stvaranju prihoda i osiguravanju stabilnosti i rasta poslovanja na dugi rok. O njima možete razmišljati kao o gradivnim blokovima koji omogućavaju poslovanju, kreiranju proizvoda ili usluga i ostvarivanju profita.

Postoje različite vrste imovina kompanija može posjedovati. To može uključivati ​​materijalnu imovinu poput zemljišta, vozila, strojeva i dionica ili čak nematerijalnu imovinu kao što su autorska prava, franšize, pa čak i softver. Kombinacija ovih sredstava ono je što omogućava poslovanju da svakodnevno funkcionira i isporučuje vrijednost kupcima.

Na primjer, kafić bi se oslanjao na sredstva kao što su aparati za kafu, aparati za espresso, stolovi, stolice i sirovine kao što su zrna kafe i mlijeko da opslužuju svoje kupce. U ovom slučaju, svaka imovina igra vitalnu ulogu u tome da poslovanje bude operativno i profitabilno. Slično, tehnološka kompanija može imati kompjutere, servere, kao i intelektualnu svojinu, poput softverskih kodova i patenata, koji pomažu kompaniji da razvija i prodaje inovativne tehnološke proizvode, stvarajući tako prihod.

3 Klasifikacije imovine

Klasifikacije imovine mogu se podijeliti u tri glavne kategorije: konvertibilnost, fizičko postojanje i upotreba. 

Konvertibilnost: Obrtna imovina vs. Nestalna imovina

Konvertibilnost se odnosi na brzinu kojom se imovina pretvara u gotovinu ili drugu likvidnu imovinu. Postoje dvije kategorije: obrtna i dugotrajna imovina. 

Obrtna sredstva su ona koja se mogu lako pretvoriti u gotovinu ili gotovinske ekvivalente u kratkom periodu, obično godinu dana ili manje. Oni imaju značajnu ulogu u ispunjavanju kratkoročnih finansijskih obaveza i održavanju likvidnosti. Primjeri obrtnih sredstava uključuju gotovinu, potraživanja, zalihe i kratkoročna ulaganja. 

S druge strane, dugotrajna sredstva ne mogu se lako pretvoriti u gotovinu i od njih se očekuje da će pružiti dugoročne ekonomske koristi. Često imaju vijek trajanja koji se proteže više od jedne godine i zahtijeva značajna ulaganja. Primjeri dugotrajne imovine uključuju nekretnine, postrojenja i opremu, dugoročna ulaganja i nematerijalna sredstva poput patenata i autorskih prava.

Fizičko postojanje: materijalna imovina vs nematerijalna imovina

Fizička egzistencija razbija imovinu u dvije dalje kategorije; materijalna i nematerijalna imovina. Materijalna imovina je fizička imovina koja ima mjerljivu vrijednost, kao što su zgrade, namještaj i vrijednosne papire. Nematerijalna imovina nema fizički oblik, ali i dalje ima novčanu vrijednost; to uključuje žigove, autorska prava i prepoznavanje brenda. 

Upotreba: Operativna imovina vs Neoperativna imovina

Upotreba definira dvije vrste imovine; poslovna i neposlovna sredstva. Operativna imovina je neophodna za svakodnevno funkcionisanje preduzeća i za generisanje prihoda. Oni su direktno uključeni u proizvodnju i pružanje roba i usluga. Primjeri operativnih sredstava uključuju mašine, zalihe i potraživanja. Neposlovna imovina, s druge strane, je imovina koja nije neophodna za primarno poslovanje kompanije, ali ipak može generisati prihod ili olakšati finansijske transakcije. Primeri neoperativnih sredstava uključuju investicione nekretnine ili hartije od vrednosti, neaktivne mašine ili nestrateške podružnice.

Vrednovanje poslovne imovine

Vrednovanje poslovne imovine je ključni aspekt korporativnih finansija koji pomaže u određivanju finansijskog zdravlja i ukupne vrijednosti kompanije. Proces uključuje kvantificiranje vrijednosti materijalne i nematerijalne imovine firme, uključujući njene nekretnine, intelektualnu svojinu, opremu, inventar i još mnogo toga. Preciznom procjenom i analizom ovih elemenata, preduzeća mogu donositi strateške odluke, privući investitore i osigurati kredite, između ostalih pogodnosti. 

Nekoliko metodologija se obično koristi u vrednovanju poslovne imovine. Ovi pristupi uzimaju u obzir različite faktore, kao što su starost, stanje i potencijal za budući rast. Neke široko priznate tehnike vrednovanja uključuju:

1. Metod knjigovodstvene vrijednosti – Ova metoda izračunava vrijednost poslovne imovine na osnovu njihove evidentirane cijene umanjene za akumuliranu amortizaciju. Pristup knjigovodstvene vrijednosti je relativno jednostavan i često se koristi u finansijskom izvještavanju. Međutim, možda neće tačno odražavati trenutnu tržišnu vrijednost imovine.

2. Metod tržišne vrijednosti – Ova metoda uključuje poređenje imovine preduzeća sa sličnim sredstvima koja su trenutno dostupna za kupovinu na tržištu. Pristup tržišne vrijednosti je koristan za materijalnu imovinu kao što su nekretnine i mašine, pod pretpostavkom da postoji aktivno tržište i uporediva imovina.

3. Metoda vrijednosti prihoda – Metoda vrijednosti prihoda vrednuje imovinu na osnovu njihovog potencijala da generiše budući prihod. Ovaj pristup zahtijeva finansijske projekcije i diskontne stope za procjenu sadašnje vrijednosti projektovanih novčanih tokova. Metoda vrijednosti prihoda je posebno korisna za vrednovanje nematerijalne imovine kao što su patenti, autorska prava i žigovi, koja direktno doprinose budućem stvaranju prihoda.

4. Procjena troškova zamjene – Ova metoda procjenjuje poslovnu imovinu na osnovu troškova zamjene novom ili ekvivalentnom imovinom. Visoko specijalizovana oprema ili prilagođena tehnologija mogu garantovati procenu troškova zamene kako bi se obezbedio precizniji odraz trenutne vrednosti.

5. Metoda likvidacione vrijednosti – Ova metoda izračunava vrijednost poslovne imovine pod pretpostavkom da se ona brzo rasprodaju tokom prodaje u nevolji. Likvidaciona vrijednost je generalno niža od tržišne, jer pretpostavlja vremensko ograničenje za otuđenje imovine. Često se koristi u stečajnim postupcima ili kada kompanija gasi svoje poslovanje.

Amortizacija poslovne imovine

Amortizacija poslovne imovine odnosi se na način na koji preduzeće obračunava smanjenje vrijednosti svoje dugotrajne imovine tokom vremena. Ovo je važno jer imovina kao što su zgrade, oprema i patenti gube svoju vrijednost kako stare ili zastarevaju, a bitno je da se ovo smanjenje vrijednosti tačno odrazi u finansijskim izvještajima kompanije.

Amortizacija je metoda raspodjele troška sredstva tokom njegovog korisnog vijeka trajanja, umjesto da se bilježe puna cijena sredstva u godini kada je kupljena. Ovo je slično načinu na koji biste mogli otplaćivati ​​kredit tokom vremena, pri čemu svaka uplata ide i na glavnicu i na kamatu.

Na primjer, ako preduzeće kupi mašinu za 10,000 dolara i očekuje da će trajati 5 godina, amortizovalo bi troškove mašine tokom tih 5 godina. To znači da bi svake godine preduzeće zabilježilo trošak amortizacije od 2,000 USD u svom računu dobiti i gubitka, što odražava smanjenje vrijednosti mašine tokom vremena.

Raspoređivanjem troška sredstva tokom njegovog korisnog veka, amortizacija omogućava preduzeću da preciznije odrazi svoju finansijsku poziciju i profitabilnost. Takođe osigurava da vrijednost imovine kompanije u njenom bilansu više odgovara njenoj stvarnoj tržišnoj vrijednosti, jer se uračunava smanjenje vrijednosti tokom vremena.

Amortizacija poslovne imovine

deprecijacija poslovne imovine je način na koji preduzeće obračunava smanjenje vrijednosti svoje dugotrajne imovine tokom vremena. Imovina kao što su oprema, vozila, zgrade i mašine gube svoju vrijednost kako stari i doživljava habanje. Važno je da preduzeće tačno prikaže ovo smanjenje vrednosti u svojim finansijskim izveštajima.

Amortizacija je metoda raspodjele troška sredstva tokom njegovog korisnog vijeka trajanja, umjesto da se bilježi pun trošak sredstva u godini kada je kupljeno. Ovo je slično načinu na koji biste mogli rasporediti troškove velike kupovine, poput automobila, na nekoliko godina, umjesto da plaćate sve odjednom.

Na primjer, ako preduzeće kupi kamion za dostavu za 50,000 dolara i očekuje da će trajati 5 godina, to bi amortiziralo cijenu kamiona tokom tih 5 godina. To znači da bi svake godine preduzeće zabilježilo trošak amortizacije od 10,000 USD u svom računu dobiti i gubitka, što odražava smanjenje vrijednosti kamiona tokom vremena.

Porez i poslovna imovina

Preduzeća moraju platiti porez na svu svoju imovinu kada se prodaju ili prenose. Na primjer, ako preduzeće prodaje zgradu, mora platiti porez na kapitalnu dobit na razliku između prvobitne kupovne cijene i prodajne cijene. Slično tome, preduzeća takođe moraju platiti porez na određena nematerijalna sredstva kada se prodaju ili prenose. U nekim slučajevima, preduzeća mogu tražiti odbitke za određene vrste prijenosa imovine ili prodaje ovisno o lokalnim zakonima. 

Porezi se također primjenjuju na poslovne troškove koji se odnose na različite vrste kupovine imovine ili poboljšanja učinjenih tokom vremena. Na primjer, preduzeća mogu biti u mogućnosti da odbiju trošak popravki na vrijednoj materijalnoj imovini od svog oporezivog prihoda. Pored toga, preduzeća mogu biti kvalifikovana za umanjenje amortizacije za određene vrste materijalne imovine koja podleže pravilima amortizacije koje je odredila Internal Revenue Service (IRS). Ovi odbici omogućavaju preduzećima da rasporede svoj oporezivi prihod na više godina umjesto da plaćaju sve odjednom u jednoj godini. 

Razumijevanje kako porezi utiču na poslovnu imovinu je sastavni dio svake finansijske strategije za uspjeh u današnjem konkurentskom okruženju. Iskorištavanje prednosti dostupnih odbitaka i kredita za kupovinu imovine i poboljšanja može pomoći svakom preduzeću da maksimizira svoj profitni potencijal dok dugoročno minimizira porezno opterećenje.

Efikasno upravljanje imovinom postalo jednostavno uz doola

Da rezimiramo, poslovna imovina su resursi i imovina koje kompanija posjeduje i koristi za ostvarivanje prihoda. Oni mogu biti u rasponu od fizičke imovine kao što su nekretnine i oprema, do nematerijalne imovine kao što su patenti i žigovi. Pravilno upravljanje i praćenje ove imovine ključno je za uspjeh svakog poslovanja.

Tamo je doola Sa svojim sveobuhvatnim sistemom za praćenje imovine, preduzeća mogu pratiti amortizaciju i vrijednost svoje imovine, kao i generirati izvještaje za finansijsku analizu. Ne dozvolite da upravljanje imovinom postane teret za vašu kompaniju. 

Pitanja i odgovori

Šta su zajednička poslovna imovina?

Poslovna imovina su esencijalni resursi koje kompanija koristi za povećanje svoje ukupne vrijednosti, stvaranje prihoda i održavanje konkurentske prednosti. Zajednička poslovna imovina uključuje materijalne i nematerijalne resurse. Materijalna imovina, kao što su imovina, oprema i vozila, imaju fizičku prisutnost i mogu se dodirnuti ili vidjeti. Nematerijalna imovina, kao što su patenti, autorska prava i reputacija brenda, su nefizički resursi koji doprinose budućem uspehu kompanije. 

Da li sva preduzeća imaju imovinu?

Da, sva preduzeća imaju imovinu, jer je imovina fundamentalna za sposobnost kompanije da posluje i ostvaruje prihod. Priroda, vrijednost i složenost ove imovine mogu značajno varirati u zavisnosti od vrste poslovanja, njegove veličine i industrije u kojoj posluje. 

Šta nije poslovna imovina?

Poslovna imovina je svaki resurs u vlasništvu kompanije koji ima ekonomsku vrijednost ili potencijal za buduće koristi. Stoga se predmeti ili elementi koji ne doprinose vrijednosti kompanije ili sposobnosti da ostvari prihod ne smatraju poslovnom imovinom. Primjeri stavki koje nisu poslovna imovina uključuju lične troškove, individualne alate u vlasništvu zaposlenika i sredstva koja se koriste u neposlovne svrhe. 

web stranica doole služi samo za opće informativne svrhe i ne pruža službene zakonske ili porezne savjete. Za porezne ili pravne savjete rado ćemo Vas povezati sa profesionalcem u našoj mreži! Molimo pogledajte naše uslovi i politika privatnosti. Hvala vam i ne ustručavajte se kontaktirati sa bilo kakvim pitanjima.

Započnite posao iz snova i održavajte ga 100% usklađenim

Pretvorite svoju ideju iz snova u posao iz snova.