Maksimiziranje poslovnog uspjeha: Partnerski operativni ugovor

Ako razmišljate o stvaranju partnerstva s nekim, važno je da od samog početka uspostavite jasna očekivanja i odgovornosti. Jedan od načina da se to učini je stvaranjem operativnog ugovora o partnerstvu. Ovaj dokument postavlja okvir za to kako će partnerstvo funkcionisati, uključujući uloge i prava svakog partnera, kako će dobiti i gubici biti raspoređeni i kako će se sporovi rješavati. U ovom članku ćemo istražiti partnerske operativne ugovore i kako oni mogu pomoći u maksimiziranju poslovnog uspjeha.

Šta je partnerstvo?

Poslovno partnerstvo je pravni sporazum između dva ili više subjekata koji ocrtava zajedničko vlasništvo i poslovanje preduzeća. Ovaj sporazum može biti između ljudi, preduzeća ili kombinacija oboje. Postoje tri vrste partnerstava: 

Glavna razlika između komplementarnog društva, komanditnog društva i društva s ograničenom odgovornošću leži u odgovornosti koju preuzimaju partneri za poslovne obaveze i dugove.

Šta je partnerski operativni ugovor?

Ako ste u partnerstvu, važno je da imate ugovor o radu partnerstva. Ovaj dokument izlaže sve što vi i vaš partner(i) trebate znati o tome ko šta radi, ko ima koje odgovornosti i ko dobija koju zaradu. Pokriva stvari kao što su pravo glasa, kako će se podijeliti profiti i gubici i druga važna pravila i propise za nesmetano funkcioniranje vašeg partnerstva.

Sporazum o partnerstvu naspram Operativnog sporazuma

Ugovor o partnerstvu i an operativni sporazum dijele mnoge sličnosti u smislu onoga što definiraju, kao što su vlasništvo, raspodjela dobiti i gubitka i upravljačke uloge. Međutim, ugovor o partnerstvu se isključivo koristi za partnerstva, dok se operativni ugovori koriste posebno za društva sa ograničenom odgovornošću (LLCs).

9 ključnih faktora operativnog sporazuma o partnerstvu

Neki od ključnih faktora koji su uključeni u poslovni ugovor o partnerstvu su sljedeći:

1. Upravljanje i donošenje odluka

Sporazum treba jasno definisati kako će se upravljati partnerstvom i kako će se donositi važne odluke. 

Ovaj odjeljak također može uključivati ​​detalje o ulogama i odgovornostima svakog partnera u upravljanju poslom, uključujući sva ograničenja ili ograničenja ovlaštenja za donošenje odluka. Takođe može navesti kako će se upravljati svakodnevnim operacijama i protokole za komunikaciju i izvještavanje.

2. Glasačka ovlašćenja

Operativni sporazum o partnerstvu treba da precizira kako će se glasačka moć raspodijeliti među partnerima i kako će se donositi važne odluke. Na primjer, ako jedan partner ima veći vlasnički udio, može mu se dati veći udio glasačke moći. Dodatno, sporazum može zahtijevati određeni broj glasova za donošenje odluka, kao što je jednoglasno glasanje za značajne odluke ili prosta većina za rutinske odluke.

3. Kapitalni doprinos

Klauzula o kapitalnom doprinosu u ugovoru o operativnom partnerstvu treba da specificira početni iznos koji je svaki partner uložio na početku partnerstva, kao i način na koji će se dodatni ulozi dati ako je potrebno. Ovo pomaže da se osigura da su svi partneri jasni o svojim finansijskim obavezama i odgovornostima u partnerstvu.

4. Plate ili raspodjela dobiti

Sporazum treba da definiše kako će se dobiti raspoređivati ​​među partnerima i da li će neki od partnera primati platu. Takođe treba da specificira metod raspodele dobiti, kao što je pro-rata zasnovana na vlasničkim interesima ili korišćenjem unapred određene formule.

5. Vlasnički interes

Operativni ugovor o partnerstvu treba da precizira procenat vlasničkog interesa svakog partnera. Ako partner želi da proda svoje vlasnički interes, ugovorom se može odrediti da preostali partneri imaju pravo preče kupovine kamate po fer tržišnoj vrijednosti.

Sporazum takođe može uključiti ograničenja prenosa vlasničkog interesa na vanjske strane kako bi se održala kontrola i stabilnost unutar partnerstva.

6. Tranzicije

Sporazum treba da se odnosi na ono što se dešava u slučaju odlaska partnera ili a novi partner pridruživanje partnerstvu.

Operativni ugovor o partnerstvu treba da precizira kako će se upravljati vlasničkim interesom partnera, da li će ga otkupiti preostali partneri ili će ga podijeliti među njima. Takođe bi trebalo da se bavi načinom na koji će se postupati sa svim nepodmirenim dugovanjima ili obavezama partnera koji odlazi.

7. Sporovi

Kako bi se osigurao nesmetan rad partnerstva, sporazum treba da sadrži jasan proces za rješavanje svih sporova koji mogu nastati među partnerima. Ovaj proces može uključivati ​​posredovanje ili arbitražu i trebao bi definirati odgovornosti i obaveze svakog partnera u rješavanju bilo kakvih sukoba. Uspostavljenim jasnim procesom, partneri mogu spriječiti eskalaciju sporova i narušavanje njihovog poslovnog odnosa.

8. Raspuštanje

Sporazum treba da precizira kako će se partnerstvo raspustiti u slučaju da više nije održivo. Trebalo bi navesti korake koje je potrebno preduzeti da bi se poslovni poslovi završili i raspodjela imovine partnerima u slučaju raspada. 

9. Smrt ili invalidnost

Operativni ugovor o partnerstvu može uključivati ​​odredbe o tome šta se dešava sa vlasničkim interesom partnera u slučaju smrti ili invaliditeta, kao što je omogućavanje preostalim partnerima da otkupe udio partnera koji odlaze po unaprijed određenoj cijeni ili raspodjela vlasničkog interesa porodici partnera koji odlazi . Na primjer, ako jedan partner umre ili postane nesposoban, preostali partneri mogu htjeti opciju da otkupe vlasnički interes preminulog ili invalidnog partnera, umjesto da moraju raditi sa svojim nasljednicima ili članovima porodice.

Maksimiziranje poslovnog uspjeha

Dobro osmišljen partnerski operativni ugovor može biti ključni faktor u maksimiziranju poslovnog uspjeha. Definiranjem ključnih elemenata kao što su upravljanje, pravo glasa i raspodjela dobiti, partneri mogu uspostaviti jasan put ka postizanju svojih ciljeva. I dok upravljanje finansijskim aspektima partnerstva može biti izazovno, doola je tu da vam pomogne oko svih vaših potreba za knjigovodstvom u partnerstvu. Dakle, ne dozvolite da računovodstveni detalji ometaju uspjeh vašeg partnerstva i neka vam doola pomogne da ostanete na vrhu svega.

Pitanja i odgovori

Koja je svrha operativnog ugovora o partnerstvu?

Svrha poslovnog ugovora o partnerstvu je da definiše uslove partnerstva, uključujući prava i odgovornosti partnera, i da uspostavi smernice za funkcionisanje poslovanja.

Ko sklapa operativni ugovor u partnerstvu?

Partneri u partnerstvu sklapaju operativni ugovor.

Kako napisati poslovni ugovor o partnerstvu?

Da bi napisali poslovni ugovor o partnerstvu, partneri treba da uzmu u obzir faktore kao što su upravljanje i donošenje odluka, ovlašćenja glasa, kapitalni doprinos, plate ili raspodela dobiti, vlasnički interes, tranzicije, sporovi, raspuštanje i smrt ili invalidnost. Preporučuje se konsultacija sa pravnim stručnjakom kako bi se osiguralo da je sporazum pravno obavezujući i da pokriva sve neophodne aspekte.

Šta se dešava ako ne postoji ugovor o partnerstvu?

Ako ne postoji ugovor o ortakluku, ortačko društvo podliježe zadanim pravilima države u kojoj je registrirano. To može dovesti do sporova i nesporazuma među partnerima.

Kako raskinuti partnerstvo bez operativnog sporazuma?

 Ako partnerstvo nema operativni sporazum, partneri moraju poštovati standardna pravila svoje države za raspuštanje partnerstva. To obično uključuje obavještavanje svih partnera i vjerovnika, prodaju imovine, otplatu dugova i raspodjelu preostalih sredstava partnerima srazmjerno njihovim vlasničkim interesima.

web stranica doole služi samo za opće informativne svrhe i ne pruža službene zakonske ili porezne savjete. Za porezne ili pravne savjete rado ćemo Vas povezati sa profesionalcem u našoj mreži! Molimo pogledajte naše uslovi i politika privatnosti. Hvala vam i ne ustručavajte se kontaktirati sa bilo kakvim pitanjima.

Započnite posao iz snova i održavajte ga 100% usklađenim

Pretvorite svoju ideju iz snova u posao iz snova.