Da li LLC preduzeće štiti vašu ličnu imovinu?

Ako je preduzeće osnovano kao a Poduzeće s ograničenom odgovornošću (LLC), može zaštititi ličnu imovinu vlasnika preduzeća od zaplene od strane poslovnih kreditora. DOO uspostavlja barijeru između obaveza poslovanja i lične imovine vlasnika. Shodno tome, u većini scenarija, zajmodavac ne može primorati vlasnika da vrati kredit koji je stekao preduzeće, niti neko ko dobije naknadu štete u parnici protiv preduzeća može prisiliti vlasnika da to nadoknadi. Bez obzira na to, ponuđena zaštita nije apsolutna, a vlasnici preduzeća možda žele da usvoje dodatne mere kako bi zaštitili svoju ličnu imovinu od poslovnih obaveza.

Koja je svrha LLC preduzeća?

DOO je efikasan način da preduzetnici i vlasnici preduzeća traže pravnu zaštitu od svoje lične imovine. Osnivanjem poslovanja kao LLC preduzeća, vlasnici mogu osigurati da neće biti lično odgovorni za bilo kakve dugove ili obaveze nastale od strane kompanije. Dok LLC može biti odgovorno za svoje gubitke, povjerioci ne mogu tražiti bankovne račune vlasnika ili drugu ličnu imovinu kako bi namirili te dugove. 

Osim što svojim članovima pruža zaštitu od ograničene odgovornosti, LLC nudi i fleksibilnost u pogledu oporezivanja. Za razliku od tradicionalne korporacije, LLC ne podliježe dvostrukom oporezivanju. Umjesto toga, dobit i gubici prolaze direktno do njegovih članova i oporezuju se kao dio njihovih pojedinačnih poreskih prijava. Ovo pomaže da stvari budu jednostavnije i efikasnije za vrijeme poreza. 

još jedan prednost formiranja LLC preduzeća je to što članovima obezbjeđuje dodatni kredibilitet kada rade sa kupcima i prodavcima. Osnovano LLC preduzeće će često imati veći kredibilitet od pojedinačnog vlasnika jer pokazuje stabilnost, iskustvo i uspjeh – faktore koji su važni kada klijenti odlučuju ko će dobiti ugovor. 

Slučajevi kada LLC preduzeće ne može zaštititi vašu imovinu

Dok LLC preduzeća pružaju značajne prednosti zaštite imovine, postoje a nekoliko situacija gdje su možda neće moći u potpunosti zaštititi vlasničku ličnu imovinu. Na primjer:

Miješanje poslovnog i privatnog

Miješanje poslovnih i ličnih finansija može stvoriti obavezu koja bi ugrozila vašu ličnu imovinu. Ponekad se to dešava kada vlasnik preduzeća uzima kredite koristeći svoje ime, a ne ime kompanije. Na primjer, ako uzmete kredit na svoje ime za kupovinu opreme za kompaniju, tada je taj kredit vezan za vas lično i dovodi vaš dom ili drugu imovinu u opasnost ako ne platite. 

Kao pravilo, uvijek biste trebali imati poseban bankovni račun za poslovnu imovinu i ličnu imovinu. Nikada ne prikupljajte sredstva. 

Potpisivanje ličnih garancija i ugovora

Drugi način na koji možete biti smatrani odgovornim je potpisivanje lične garancije ili ugovora koji je dogovoren u ime LLC preduzeća. U ovoj situaciji, potpisivanje svojim imenom za razliku od potpisivanja imenom kompanije znači da ste vi lično odgovorni za sve gubitke nastale ispunjenjem navedenog ugovora ili garancije. To znači da, iako možete imati legitimnu zaštitu u okviru LLC strukture, ako nešto lično potpišete, i dalje možete biti odgovorni za bilo koja pravna pitanja koja se pojave u vezi sa vašim potpisom. 

Probijanje korporativnog vela

Koncept probijanja korporativnog vela je još jedna situacija u kojoj samo LLC ne može zaštititi vašu imovinu onoliko koliko ste se možda nadali. Ovo se dešava kada sudovi smatraju prikladnim da zanemare ograničenu odgovornost i smatraju akcionare lično odgovornim za gubitke ili štete uzrokovane aktivnostima njihove kompanije usled faktora kao što su nemar ili prevara. Ako sud odluči da probije korporativni veo, vlasnici više neće uživati ​​punu zaštitu od obaveza i drugih potraživanja prema svom poslovnom subjektu. 

Obavljanje nezakonitih radnji

Obavljanje nezakonitih radnji ili aktivnosti unutar LLC preduzeća je još jedan način na koji se pojedinci mogu naći podložnim daljim obavezama i rizikovati da se ne zaštite samo od strukture ograničene odgovornosti. Ako kompanija koristi obmanjujuće i nepoštene prakse kao što su lažno oglašavanje ili obmanjujući ugovori, ona može pokrenuti pravni postupak protiv same kompanije i njenih članova jednostavno zbog svojih nezakonitih radnji – od čega ih LLC u konačnici ne može zaštititi. 

Nanošenje ozljede nekome zbog usluge koju pruža vaše preduzeće

Ako se utvrdi da je usluga koju pruža vaše preduzeće direktan uzrok povrede ili bilo koje druge štete nekome, LLC vas neće zaštititi od plaćanja. Iako odgovornost može pasti na kompaniju umjesto na vas lično, možete se suočiti sa ozbiljnim finansijskim problemima ako vam sud naloži da platite odštetu za štetu koju su pretrpjeli ta osoba ili uključene strane. 

Kako biste spriječili da se to dogodi i da ostanete u zakonskim granicama, uvjerite se da su sve usluge koje nudi vaše poslovanje u skladu sa važećim zakonima i propisima pored industrijskih standarda. Također biste trebali imati odgovarajuće ugovore i odricanja kako bi sve strane znale šta mogu očekivati ​​kada koriste vaše usluge.  

Plaćanje za čišćenje životne sredine

Ako vlasti utvrde da je vaša kompanija izazvala štetu okolišu, kao što je zagađenje vode ili zraka, možda ćete i dalje morati platiti njegovu obnovu čak i ako ste vlasnik društva s ograničenom odgovornošću. Kako biste u potpunosti izbjegli ovakvu situaciju, vaše poslovanje mora poštovati sve važeće zakone i propise o zaštiti okoliša tokom obavljanja svojih aktivnosti. U suprotnom, sva nastala šteta može se direktno pripisati vama kao vlasniku i menadžeru kompanije. 

Minimiziranje rizika

Minimiziranje rizika povezanog sa posedovanjem LLC preduzeća može se postići određenim merama koje preduzima vlasništvo, kao što je pažljivo praćenje korporativnih formalnosti kao što su zahtevi za dokumentacijom i poštovanje uloga svakog člana u strukturi organizacije.

Kako svoju osobnu imovinu učiniti zaštićenijom

Postoje neke strategije koje možete koristiti da dodatno poboljšate prednosti zaštite imovine od posjedovanja LLC preduzeća.

Nabavite LLC osiguranje

Dobivanje LLC osiguranja može biti odličan način da osigurate da je vaša lična imovina zaštićena. Polisa osiguranja LLC preduzeća je dizajnirana da pokrije obaveze koje nastaju zbog pravnih propusta, grešaka ili nemara vlasnika, službenika ili zaposlenih u kompaniji. Na primjer, ako bi neko tužio vaše poslovanje zbog nečega što ste učinili ili propustili da uradite dok ste ga vodili, polisa osiguranja LLC preduzeća mogla bi pokriti štetu i pravne troškove koji proizlaze iz takvih tužbi.

Zadržite svoje LLC preduzeće kao nezavisni entitet

Održavanje vašeg LLC preduzeća kao nezavisnog entiteta je još jedan važan korak u zaštiti vaše lične imovine. To znači da poslovne finansije treba držati odvojeno od onih pojedinačnih članova i da sve ugovore treba potpisati u ime LLC preduzeća, a ne bilo kojeg pojedinačnog vlasnika. Ovo stvara jasnu barijeru između vašeg privatnog i poslovnog života i osigurava da povjerioci ne mogu doći na vašu ličnu imovinu u slučaju tužbe. 

Imajte operativni ugovor

Posjedovanje operativnog ugovora je takođe ključno za zaštitu interesa pojedinačnih članova u LLC preduzeću. On opisuje kako će se odluke donositi unutar kompanije, koja prava svaki član ima, kako će se dobiti podijeliti među članovima i kako će se rješavati sporovi. Ovaj sporazum može pomoći u zaštiti svih uključenih članova tako što će osigurati da svi razumiju svoje uloge u budućnosti. 

Uspostaviti LLC kredit

Uspostavljanje LLC kredita je također važno za zaštitu sebe kao vlasnika LLC preduzeća jer osigurava da možete dobiti zajmove za stvari kao što je kupovina imovine bez izlaganja vlastitom kreditu riziku. Da biste uspostavili ovaj kredit, moraćete da uspostavite posebnu kreditnu liniju kod banaka ili drugih finansijskih institucija posebno za poslovanje LLC preduzeća. Jednom uspostavljena, ova kreditna linija može vam pomoći da lakše dobijete zajmove pokazujući zajmodavcima da imate dovoljno kapitala da ih vratite na vrijeme.

Održavajte dovoljno novca na računima LLC preduzeća

Održavanje dovoljno novca na računima LLC preduzeća za pokrivanje potencijalnih obaveza je jedan od najvažnijih koraka. Ako bi sud presudio protiv LLC preduzeća, posjedovanje dovoljno raspoloživih sredstava unutar kompanije osiguralo bi da povjerioci ne mogu doći do vaše lične imovine. Na primjer, ako posjedujete malo preduzeće i očekujete 100,000 dolara potencijalnih obaveza, preporučuje se da barem ovaj iznos držite na raspolaganju na računima vaše kompanije kako povjerioci ne bi mogli dirati bilo koju vašu ličnu imovinu. 

Koristite odvojene banke za poslovne i privatne

Uz održavanje adekvatnih sredstava, korištenje zasebnih banaka za poslovne i lične finansije može povećati zaštitu imovine. Korištenje dvije različite banke osigurava da se sve transakcije drže odvojene jedna od druge i također pomaže u sprječavanju unakrsne kontaminacije sredstava između poslovnih i ličnih računa. 

Ako imate i poslovni i lični račun, koristite dvije različite banke za svaku: jednu banku za poslovne transakcije, a drugu za lične transakcije. Ovo će pomoći da se osigura maksimalna zaštita imovine jer su sredstva koja se drže u svakoj banci potpuno nezavisna jedna od druge. 

Potražite strategije za zaštitu imovine od ličnih kreditora

Drugi način zaštite imovine prilikom osnivanja LLC preduzeća je istraživanje strategija za njihovu zaštitu od povjerilaca koji bi mogli doći za njima lično. Povjerioci možda neće moći doći nakon imovine koja se drži unutar LLC preduzeća. Međutim, oni i dalje mogu zaplijeniti druge stvari u vlasništvu izvan kompanije, kao što su penzioni ili investicioni računi. Znati koje strategije postoje kako bi ova imovina mogla ostati zaštićena pod LLC-om ključno je za osiguranje ukupne zaštite imovine. Na primjer, osnivanje dodatnih entiteta kao što su trustovi može dodatno zaštititi vašu imovinu od potraživanja povjerilaca; ovi entiteti mogu obezbijediti dodatne slojeve izolacije koji čuvaju te investicije od zaplene čak i ako su u vlasništvu izvan samog LLC preduzeća. 

Razmislite o formiranju trusta

Konačno, trebali biste razmotriti uspostavljanje povjerenja kao dio vaše strategije zaštite imovine kada osnivate LLC preduzeće. Trust je pravno lice stvoreno posebno za držanje vlasništva u ime vlasnika koji žele da svoje finansijske interese odvoje od svog identiteta. Ovo pruža još jedan sloj zaštite osim što imate samo LLC preduzeće. Na primjer, ako posjedujete nekretninu preko LLC preduzeća, ali želite dalju zaštitu od vjerovnika, tada bi vam prijenos vlasništva u trust mogao dati dodatnu sigurnost znajući da čak i ako povjerioci žele pristup vašim nekretninama, oni će biti blokirani zbog vlasništva u vlasništvu povjerenje umjesto sebi lično ili preko LLC preduzeća u vašem direktnom vlasništvu.

Maksimiziranje zaštite vaše imovine uz doola

Osnivanje LLC preduzeća je efikasan način da zaštitite svoju ličnu imovinu od poslovnih obaveza. Međutim, važno je napomenuti da postoje situacije u kojima LLC preduzeće možda ne nudi potpunu zaštitu. Prateći najbolje prakse kao što je održavanje adekvatnih sredstava na računima LLC preduzeća, korištenje odvojenih banaka za poslovne i lične finansije i istraživanje dodatnih strategija zaštite imovine kao što su trustovi, možete dodatno ojačati zaštitu koju LLC pruža.

Održavanje tačne i ažurne knjigovodstvene evidencije je ključno u održavanju razdvajanja između ličnih i poslovnih finansija, i doola može vam pomoći u ovom zadatku. Oni će osigurati da se finansije vašeg LLC preduzeća pravilno prate i upravljaju, oslobađajući vaše vrijeme i energiju da se fokusirate na razvoj vašeg poslovanja.

Pitanja i odgovori

Koji je najbolji privredni subjekt za zaštitu lične imovine?

Osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću (LLC) je najbolji poslovni subjekt za zaštitu lične imovine od povjerilaca poslovanja. DOO je dizajnirano da odvoji poslovne dugove i obaveze od imovine i prihoda svojih vlasnika.

Mogu li povjerioci vašeg poslovanja protiv vaše lične imovine?

Iako postoje neki izuzeci, generalno govoreći, vlasnici LLC preduzeća nisu lično odgovorni za poslovne dugove ili obaveze. 

Šta štiti ličnu imovinu vlasnika od povjerilaca poslovanja?

DOO štiti ličnu imovinu vlasnika od povjerilaca ograničavajući njihovu odgovornost i odvajajući ih od poslovnih aktivnosti i dugova. 

Da li LLC preduzeće štiti vašu ličnu imovinu od bankrota?

U većini slučajeva, LLC može zaštititi vašu ličnu imovinu od bankrota, jer bi sva potraživanja bila ograničena na ona u vlasništvu samog LLC preduzeća.

web stranica doole služi samo za opće informativne svrhe i ne pruža službene zakonske ili porezne savjete. Za porezne ili pravne savjete rado ćemo Vas povezati sa profesionalcem u našoj mreži! Molimo pogledajte naše uslovi i politika privatnosti. Hvala vam i ne ustručavajte se kontaktirati sa bilo kakvim pitanjima.

Započnite posao iz snova i održavajte ga 100% usklađenim

Pretvorite svoju ideju iz snova u posao iz snova.